Brukervilkår

 


 

Avtale

Disse vilkårene gjelder for registrering og bruk av Cncgarasjen (heretter også benevnt som “Leverandøren”) sin identitets- og innloggingsløsning, (“Min konto”). Registrering i Min konto er nødvendig for å få tilgang til digitale tjenester og for å kunne bestille produkter som tilbys av Cncgarasjen samt visse tjenester fra tredjeparter (“Tjenestene”). En oversikt over Tjenester som benytter Min konto finnes på Nettstedet. Min konto leveres av WooCommerce, en utvidelse som leveres til WordPress platformer av WooCommerce (“WooCommerce”).

For bruk av de enkelte Tjenestene gjelder avtalevilkårene mellom deg og leverandøren av Tjenesten (“Leverandøren”), og du er selv ansvarlig for å sette deg inn i vilkårene. For mer informasjon om vilkårene, se nettstedet for Tjenesten.

 

Min konto

Ved registrering i Min konto oppretter du en personlig konto (“Brukerkonto”). Du står selv ansvarlig for å holde dine personlige opplysninger oppdatert til enhver tid. Brukerkonto vil blant inneholde oversikt over hvilke Tjenester du har brukt din konto på, dine innstillinger og de opplysninger som du har registrert. Brukerkontoen er for din personlige og private bruk og det er ikke tillatt å overdra kontoen til andre, eller la andre dele eller bruke din brukerkonto.

Du må selv velge passord. Passordet må være unikt og særpreget. Du er ansvarlig for at din brukerkonto ikke benyttes av andre og for at påloggingsinformasjon ikke kommer på avveie. Du er ansvarlig for alle kjøp og transaksjoner som gjøres gjennom din brukerkonto. Ved mistanke om misbruk av kontoen, kan du bli bedt om å endre passord. Cncgarasjen og Leverandøren kan også ved slik mistanke stenge tilgang til Brukerkontoen og Tjenesten, eller treffe andre tiltak for å hindre misbruk. Cncgarasjen vil i slike tilfelle søke å varsle deg uten ugrunnet opphold. Ved registrering må du oppgi en aktiv e-postadresse og du må selv sørge for å oppdatere denne. Leverandøren vil benytte den oppgitte e-postadressen for henvendelser og varslinger som gjelder Tjenesten.

Du kan når som helst logge deg inn på din Brukerkonto ved å gå til Min Konto.

 

Betaling

Det er gratis å opprette en konto. Betaling for tilgang til ulike Leverandørers Tjenester reguleres av abonnement-/avtalevilkårene til den enkelte Leverandør.

 

Kundeservice

Du finner svar på de fleste vanlige spørsmål på www.cncgarasjen.no. Her finner du også informasjon om hvordan du kan kontakte Cncgarasjen.

 

Leverandørens ansvar

Min konto tilbys som den er («as is») og uten noen form for garanti for tilgjengelighet eller kvalitet. Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Leverandørens kontroll. Cncgarasjen’s erstatningsansvar overfor deg er begrenset til den årlige verdien av Tjenesten. Indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd og tap av data kan ikke gjøres gjeldende.

 

Mislighold

Hvis du bryter betingelsene i disse Brukervilkårene, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører Cncgarasjen. Leverandøren kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder vilkårene. Uautorisert bruk av Min konto anses som vesentlig mislighold. Ved heving kan Cncgarasjen stenge din tilgang til Min konto umiddelbart og uten forvarsel og uten plikt til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling for de enkelte Tjenestene.

 

Endringer

Cncgarasjen har rett til å gjøre endringer i vilkårene for Min konto, samt i tjenestens innhold og funksjonalitet. Ved vesentlige endringer til ugunst for deg, vil du bli gitt rimelig varsel om dette, med mindre endringen må gjennomføres for å oppfylle et lovpålegg eller forpliktelser overfor tredjepart. Ved slike endringer kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke Min konto etter at endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen.

 

Oppsigelse

Ønsker du å avslutte avtalen om Min konto kan du gjøre dette med funksjonen «deaktiver og slett Min konto-profilen min» i Min konto. Oppsigelse av Min konto påvirker ikke dine (abonnements)avtaler vedrørende Tjenester. Merk av hvis du avslutter avtalen om Min konto, vil du ikke lenger ikke få tilgang til de Tjenester som krever innlogging med Min konto.

 

Innsamling og bruk av personopplysninger

Innsamling og behandling av personopplysninger du oppgir ved registrering og gjennom bruk av Min konto vil skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende Personvernerklæring, tilgjengelig i sin helhet på www.cncgarasjen.no/personvern.

I din Brukerkonto kan du få en oversikt over hvilke opplysninger som til enhver tid er registrert. Du kan når som helst endre dine opplysninger, dine innstillinger, gi eller trekke tilbake samtykker eller deaktivere og slette din Brukerkonto.

 

Overdragelse

Brukerkontoen er en personlig brukerkonto som ikke kan overdras til eller brukes av andre. Cncgarasjen har rett til å overføre brukerkontoen og de registrerte opplysningene til et annet selskap i eller  til tredjepart som ledd i overføring av Min konto og tilhørende virksomhet.

 

Lovvalg og tvisteløsning

Tvister eller krav som gjelder Min konto løses etter norsk lov. Eventuelle konflikter mellom Cncgarasjen og deg som bruker skal først forsøkes løst i minnelighet, men dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Fredrikstad tingrett som verneting.

Sist oppdatert: 25.05.2020