SALGSVILKÅR

 


 

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er:
Cncgarasjen AS
NO 921 861 397 MVA
c/o Vegard Paulsen, Gluppeåsen 8, 1614 FREDRIKSTAD
prosjekt@cncgarasjen.no
+47 908 47 847
og betegnes i det følgende som selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren, og selger har sendt en ordrebekreftelse til kjøperen. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Leveringstiden kan være lengre i forbindelse med helligdager, Cncgarasjen sine leverandørers ferieperioder og feilleveranser fra leverandører.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Kansellering
Når en kjøpsprosess er fullført for et kundetilpasset produkt, kan ikke produktene endres eller ordren annulleres. For å sikre levering innen korte frister behandles ordrer umiddelbart, noe som forhindrer endringer. Siden dette er et 100% tilpasset produkt for kunden, er ingen kansellering av bestillingen tillatt. Cncgarasjen AS forbeholder seg imidlertid retten til å kansellere en gratis eller salgsfremmende produktbestilling i tilfelle det er noe falskt eller tvilsomt identifikasjonselement (navn, e-postadresse, faktureringsadresse, leveringsadresse, kontakt, brukerens kredittkortnummer).

9. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).Angrefristen begynner å løpe:
– Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
– Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
– Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved retur av varen.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Ved standardvarer som for eksempel «Gateskilt» og «Klikkrammer» gjelder den lovmessige angreretten.

Ved kundetilpassede produkter, som for eksempel «Skilt» osv., er det i henhold til loven, kun angrerett inntil produksjonen påbegynnes. Se Angrerettloven §22.

Angreretten kan ikke brukes hvis den utelukkende gjøres til skade for Cncgarasjen AS.

Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (Hos Cncgarasjen AS er dette produksjon, grafisk design og/eller oppsett, så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16. Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f. eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert.

For firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Unntak gjøres ikke.

10. Returnering
Ønsker du å returnere en vare er det viktig at du vedlegger kopi av originalfakturaen, samt opplysninger om hvorvidt du ønsker varen byttet eller om du ønsker pengene i retur. Hvis du ønsker pengene i retur, trenger vi kontonummeret (IKKE kortnummeret) på den kontoen som pengene skal overføres til.Returvarer håndteres i den rekkefølgen vi mottar dem. Har du ikke hørt fra oss innen 5 arbeidsdager etter innsendelse av returvaren, bes du vennligst kontakte oss.Ved returnering av varer betaler du selv for forsendelsen.Returvarer må pakkes forsvarlig. Beskadigede returvarer som mottas av Cncgarasjen AS, byttes eller refunderes ikke hvis skaden er skjedd på grunn av feilaktig eller mangelfull innpakning ved returneringen.

OBS: Returvarer sendt pr. etterkrav mottas ikke.

11. Innlevering av eget motiv
Hvis du ønsker å få produsert et motiv levert av deg, er det ditt eget ansvar å ha den nødvendige tillatelsen til reproduksjon av det leverte materialet. Cncgarasjen AS har intet ansvar for manglende hjemmel til reproduksjon, mangfoldiggjørelse eller utgivelse av skrift, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemerker, andre forretningskjennetegn og øvrig vareutstyr, herunder formgivning eller annet som kan være underkastet tredjemanns rettigheter. Pådrar Cncgarasjen AS seg ansvar overfor tredjemann i anledning av din manglende hjemmel, til utnyttelse av tredjemanns tilkommende rettigheter, holder du Cncgarasjen AS skadesløs for et slikt ansvar. Cncgarasjen AS forbeholder seg retten til ikke å produsere dine motiver såfremt Cncgarasjen AS er i tvil om det strider mot lovgivningen, eller kan virke støtende for noen. Cncgarasjen AS forbeholder seg retten til ikke å produsere dine egne motiver såfremt det av Cncgarasjen AS vurderes til å være i for dårlig kvalitet.Innlevert materiale vil ikke bli sett av andre enn medarbeidere hos Cncgarasjen AS og evt. underleverandører til Cncgarasjen AS, uten ditt samtykke.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan holdes ansvarlige for ..:
– Kundens stave-, tegnsetting- eller grammatikkfeil;
– Dårlig kvalitet eller lav oppløsning på innleverte motiv;
– Designfeil gjort av kunden i løpet av produkt design prosessen;
– Feil valg av alternativer, for eksempel: finish, mengde eller type produkt;
– Mangler i produktene, oppdaget etter at de er levert til kunden;
– Feil adresseindikasjon fra kunden.

Vi anbefaler at du gjennomgår dine design grundig og korrigerer mulige feil før du legger inn bestillingen.

12. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).Inntreffer det forsinkelser er bestilleren kun berettiget til å oppheve avtalen såfremt han samtidig med avtalens inngåelse har presisert betydningen av at levering skjer på nøyaktig bestemt tid, og at han av Cncgarasjen AS har fått tilkjennegivelse om at dette kan overholdes.

13. Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

14. Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

15. Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

16. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

17. Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

18. Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

19. Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

20. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

21. Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

22. Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

23. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

24. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

25. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

26. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Se https://cncgarasjen.no/personvern for mer informasjon.

27. Opphavsrett
Innholdet av denne hjemmesiden er opphavsrettslig beskyttet, og tilhører Cncgarasjen AS eller virksomhetens tilknyttede fotografer, designere og kunstnere. Hele eller deler av bilder på hjemmesiden må ikke brukes uten tillatelse fra Cncgarasjen AS. Bilder levert av Cncgarasjen AS må ikke reproduseres, og må ikke brukes i reklamesammenhenger uten tillatelse fra Cncgarasjen AS.

28. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.Eventuelle konflikter mellom Cncgarasjen og deg som bruker skal først forsøkes løst i minnelighet, men dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Fredrikstad tingrett som verneting.

Sist oppdatert 25.05.2020